خانه» شیرآلات » شیرآلات اتوماسیونی Automation Valves

شیرآلات اتوماسیونی Automation Valves

شیرآلات کنترلی نقش مهمی را در صنایع نفت و انرژی بعنوان عنصر کنترل نهایی در طرح های کنترل فرآیند ایفا می نمایند. شیرآلات کنترلی به صورت مستقیم جربان و حلقه کنترلی و به صورت غیرمستقیم فشار،دما و دیگر متغیرهای فرآیند را کنترل می نماید.
شیر کنترلی (Control Valve) شدت جریان عبوری را تنظیم می کند که این کار با تغییر وضعیت دیسک یا توپی شیر(Plug) در اثر نیروی اعمالی از طرف عملگر (Actuator) انجام می شود. برای آنکه شیر کنترلی بتواند کار خود را بخوبی انجام دهد باید شرایط ذیل برقرار باشد:
-شیر نباید نشتی به بیرون داشته باشد.Leakage
-شیر باید ظرفیت کافی برای کار موردنظر را داشته باشد.Capacity
-شیر باید بتواند اثرات ناشی از فرسایش ،خورندگی و حرارت سیال عبوری و دیگر اجزای سیستم را تحمل کند
-شیر باید محلهای اتصال مناسبی با لوله های متصل به آن و برای نصب عملگر و دیگر تجهیزات جانبی را داشته باشد.

 • Control Valve کنترل ولو
 • LBV – Line Break Valve
 • ESDV – Emergency Shutdown Valve
 • شیر اطمینان Safety valve
 • Safety relief valve
 • شیرهای دیافراگمی Diaphragm valve

 • شیر برقی Solenoid valve
 • Cylinder Control valve
 • Pressure self regulating valve

 • Fluorine lining regulating valve
 • Angular regulating valve
 • Tree-way regulating valve

 • thermal relief valve
 • Deluge valve
 • MOV – Motor Operated Valve
 • Distribution valve

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن